02-6232312

תקנון ותנאי שימוש
ברוכים הבאים לאתר המקוון של אבי שינדלר אשר בכתובת האינטרנט http://www.aschindler.com (להלן: "האתר").

מבוא

 1. האתר הינו אתר מקוון אשר נועד להציע מידע על השירותים משפטיים של המשרד לרבות מידע על עדכוני פסיקה/חקיקה, צוות האתר ומידע נוסף. האתר מופעל על ידי צוות משרד עורכי הדין אבי שינדלר (להלן: "המשרד") ו/או עובדי המשרד ו/או נותני שירותים. מובהר כי השירות המשפטי אינו מתבצע באתר האינטרנט כלל, המידע באתר מובא אך ורק כחומר רקע אפשרי בלבד היכול להיות מתאים לגולש ועשוי להיות אף שלא מתאים לגולש. מובהר כי תמיד חלה חובה להתייעץ באופן אישי בנוגע לכל מקרה פרטני שכן עשוי להיות שוני מהותי בין מקרים שונים ואף מקרים הנחזים להיות דומים. השימוש באתר נועד לסייע למשתמשים לקבל מידע ראשוני וחלקי בנושאים שונים ולעולם אין להסתמך על המידע באתר טרם התייעצות פרטנית. הגולשים (שיקראו להלן גם המשתמשים) מתבקשים לקרוא בעיון את התקנון ותנאי שימוש אלה על כל סעיפיהם (להלן: התקנון) טרם הגלישה באתר. גלישה באתר מבטאת הסכמה בלתי מסויגת להוראות התקנון. הסכמה זו היא תנאי מקדים לשימוש באתר ולא תשמע כל טענה בעניין זה.
 2. יודגש כי התקנון יהווה בסיס לכל מחלוקת או התדיינות משפטית או אחרת בעניין השימוש באתר.
 3. מערכת היחסים בין הגולשים ובין האתר, בעליו, מנהליו ועובדיו וכל מי מטעמם, (כולם יחד: `צוות האתר`) מוסדרת רק על פי תקנון זה בכפוף לדין. התנאים בתקנון חלים על השימוש באתר ובכל התכנים הכלולים בו בעזרת כל מכשיר (מחשב אישי, מחשב נייד, טאבלט, טלפון חכם וכו`) ובאמצעות כל רשת תקשורת מקוונת (או שאינה כזו).
 4. תקנון זה יחול גם על תכנים שיפורסמו ע"י צוות האתר באתרים אחרים במרשתת או בדוא"ל ובפרט ברשתות חברתיות כדוגמת פייסבוק, וואטסאפ, ואינסטגרם, בשינויים המחוייבים.
 5. התקנון עשוי להשתנות מזמן לזמן על פי שיקול הדעת הבלעדי של צוות האתר. על המשתמש לוודא את תנאי התקנון העדכניים בכל כניסה לאתר כפי שיפורסמו באתר. תקנון זה יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר.
 6. הנהלת האתר רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש באופן זמני או לצמיתות. המשתמש מוותר מראש על כל טענה או תביעה בדבר הפסקת פעילות האתר. הסעיפים הנוגעים לקניין רוחני, להגבלת אחריות וחבות ולשיפוי ופיצוי יעמדו בתוקפם גם לאחר סגירת האתר או פקיעת תוקף תקנון זה ככל שלא יבוא אחר במקומו.
 7. השימוש באתר לקטין (מתחת גיל 11) או לפסול דין, אסור בהחלט אלא במידה והתקנון במלואו אושר ע"י הורי הקטין או האפוטרופוס החוקי בכל כניסה מחדש.
 8. מובהר כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש נעשה לצרכי נוחות בלבד. למותר לציין כי כל פנייה בלשון זכר מתייחסת גם ללשון נקבה.

 

השימוש באתר

 1. חל איסור לעשות באתר פעולות שעומדות בניגוד לדין או לתקנת הציבור.
 2. חל איסור לעשות באתר פעולות אשר לא תוכננו ע"י צוות האתר. לרבות שינוי דפים, כניסה לדפים שאינם מקושרים באמצעות שינוי כתובת הדף בדפדפן, הוספת והסרת תוכן למעט מקום שיועד לכך למשתמשים ע"י צוות האתר. חסימת תכנים, פרסום האתר בפלטפורמות אחרות, וכן כל כיוצא בזה.
 3. חל איסור להעתיק כל חומר המופיע באתר לרבות תכנים, תמונות, קישורים, קבצים וכל מידע אחר. חל איסור לבצע צילום מסך ו/או לעשות שימוש בצילום מסך.
 4. משתמש אשר נדרש למסור פרטים לגבי זהותו מתחייב למסור פרטים נכונים, מלאים ועדכניים. מובן שמשתמש לא יתחזה לאחר או יספק לאתר מידע חלקי, שגוי או שקרי.
 5. כשירות לבצע פעולות: השימוש באתר מהווה הצהרה של המשתמש כי הוא איננו פסול דין והוא כשיר לביצוע פעולות משפטיות (אחרת חל איסור על שימוש באתר). אף על פי כן פעולה אשר תבוצע ע"י משתמש קטין או שאינו כשיר לביצוע פעולות משפטיות תעשה רק לאחר יידוע האפוטרופוס הטבעי או הממונה של הקטין או נציגו אשר כשיר לעשות פעולות בשם הקטין והכל כמובנם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 1962- לפי העניין (`הנציג`) בתנאיי תקנון זה ובכפוף להסכמת הנציג. כל פעולה כאמור שתבוצע באתר ע"י משתמש קטין או שאיננו כשיר לביצוע פעולות משפטיות תהיה על דעת הנציג, בהסכמתו ותחת פיקוחו ותחייב את המשתמש ואת נציגו כאחד. האמור בסעיף זה יחול גם אם מדובר בפעולה משפטית שאין בדרכם של קטין או אדם שאינו כשיר לביצוע פעולה משפטית לעשות.
 6. הקניין הרוחני באתר בתכניו ובשירותיו נמצא בבעלות משרד עורכי דין אבי שינדלר (להלן: "המשרד").
 7. שימוש באתר לרבות הגישה לתכניו לא מקנה למשתמש זכויות כלשהן באתר למעט זכות שימוש בזמן הגלישה באתר בשירותי האתר ו/או בתכניו, AS IS . הקניין הרוחני בחומרים באתר ובתכניו ישארו בכל מקרה בבעלות האתר או מי מטעמו לרבות זכויות היוצרים בהם. רכישת זכות שימוש בתכנים ושירותים אחרים באתר ושימוש בהם יעשה אלא על פי הקבוע בתקנון זה.
 8. המשתמש באתר מתחייב שלא לבצע מי מהפעילויות הבאות:
  א. להפעיל יישום או אמצעי כלשהו המאפשר סריקה, חיפוש, העתקה, קידוד, כריית מידע, תרגום או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. האמור בסעיף זה חל גם על פעולות שמיועדות לאסוף מידע ונתונים על משתמשי האתר.
  ב. ליצור בדרך כלשהי מאגר או אוסף של תכנים מהאתר שלא מיועדים לשימוש אישי וישיר של המשתמש בהיקף סביר.
  ג. להתערב בדרך כלשהי בכתובת ה- URL של עמודים באתר להם אין ברגיל גישה ישירה על מנת לאפשר גישה כזו. הדבר אמור בפרט ביחס לעמודים אשר הגישה אליהם כרוכה בתשלום.
  ד. לשנות או להתערב בקשר בין האתר לשרתים או לפלטפורמות המארחות אותו.
  ה. לשנות או להעתיק בדרך כלשהי את קוד האתר, את עיצובו, את שירותיו או את התכנים המופיעים בו שלא בהתאם לתקנון זה או להרשאה מראש ובכתב מצוות האתר.
  ו. לבצע פעולה המהווה עבירה על פי דין או כזו שמנוגדת לתקנת הציבור לרבות פרסום תוכן הפוגע בזכות יוצרים, בסוד מסחרי, בסימן מסחר, במדגם או בפטנט של מאן דהו.
  ז. למען הסר ספק, אין לפרסם, להפיץ, להעתיק, לשנות, למכור, להציג וכיוצא בזה, בין אם באופן מסחרי ובין אם באופן פרטי, כל תוכן ומידע המצוי באתר ללא רשות מפורשת בכתב מצוות האתר ו/מהמשרד.
 9. על אדם הנתקל בפעילות אסורה באתר על פי תקנון זה או על פי חוקי מדינת ישראל להודיע על כך מיד לאתר.
 10. צוות האתר רשאי למנוע מאדם מלעשות שימוש באתר בין אם ביצע פעולה אסורה כאמור לעיל, ובין אם לאו. הכל על פי שיקול הדעת הבלעדי של צוות האתר וללא חובת נימוק.
 11. צוות האתר עושה מאמץ סביר להבטיח שהשימוש באתר יעשה בצורה שלמה ללא הפרעות, תקלות או דליפת מידע. בין היתר אנו נוקטים צעדים להבטיח שהאתר נקי מווירוסים, נוזקות, רוגלות, מאובטח מפני פריצה וגניבת מידע וכיוצא בזה. עם זאת צוות האתר ו/או כל מי מטעמו לא יהיה אחראי ולא תשמע כל תביעה לפיצוי או לנשיאה בנזק שיגרם למשתמש באתר או לאדם כלשהו כתוצאה מגורמים אלו אגב השימוש באתר.
 12. צוות האתר עושה מאמץ סביר על מנת להבטיח שהאתר, התכנים והשירותים בו יהיו זמינים בכל עת. עם זאת לא ניתן להתחייב שהאתר יהיה זמין בכל זמן. סביר כי יהיו זמנים בהם פעילות וזמינות האתר תוגבל, בין בשל תקלה שאינה תלוי בצוות האתר ובין בשל פעולת תחזוקה מתוכננת, למשל.
 13. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. צוות האתר עושה מאמץ סביר על מנת לוודא כי התוכן המצוי באתר נכון, שלם, מעודכן ומדויק. עם זאת יתכנו טעויות והאתר לא יישא באחריות או חבות בגין שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר.
 14. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התכנים ואת השירותים הניתנים בו על פי שיקול דעתו הבלעדי. לא תימסר על כך הודעה מראש ולא תשמע כל טענה ביחס לכך.
 15. האתר רשאי למחוק את המידע שמצוי ברשותו לגבי מי מהמשתמשים ללא כל התראה. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או זכות לתבוע נזק בגין מידע זה.
 16. תקנון זה בא להוסיף על האמור בכל דין. יובהר כי הפרת תקנון זה עלולה להוות עוולה אזרחית או עבירה פלילית.


הבעלות בתכני האתר

 1. צוות האתר אוחז בבעלות כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בקוד המקור, בתמונות ובכל תוכן אחר המצוי בו לרבות תוכן טקסטואלי, חזותי, קולי, אודיו-ויזואלי, תמונה, סאונד, וידאו בכל אמצעי המדיה הקיימים לרבות כל מכשירי הקצה הקיימים כיום בשוק ושאשר עתידים להיות מפותחים בעתיד. מובהר כי המשרד אוחז גם בכל התכנים הכוללים סקירות על שירותים, מאמרים, קבצים מסוגים שונים, המלצות על שירותים וכן כל תוכן אחר אשר עשוי להופיע באתר. מובהר כי מבלי למצות את הזכויות אשר עומדות לרשות האתר, הזכויות כוללות תמונות, קטעים ויזואליים, חזותיים, קטעי קול, קבצי מקור, קבצי מחשב, תרשימים, אילוסטרטציות, הדמיות תלת מימדיות, הדמיות חד מימדיות, יישומים אייקונים וחומרים. אחרים אשר עשויים להיות מוגנים כיצירות מוגנות על פי חוק זכות יוצרים, התשמ"ד 1994-מובהר כי חל איסור חד משמעי לעשות שימוש מפר בזכויות היוצרים של האתר. מבלי לגרוע באיסורים הספיציפיים בדין, חל איסור מוחלט, להעתיק, לעשות עשייה נגזרת, לפרסם, לשדר, להציג, למכור את התכנים או חלק מהם, ללא הרשאה מפורשת, בכתב מהמשרד.
 2. מובהר כי כל זכויות ה- IP (קניין רוחני) הנוגעות לאתר האינטרנט הנן בבעלות מלאה של המשרד לרבות שם הדומיין (מתחם) ולרבות זכויות היוצרים, סימני המסחר, העיצובים, הפטנטים הרשומים ושאינם רשומים, השיטות, ה- know how , קוד המקור של תוכנת המקור, סימני המסחר, סימני השירות, הזכויות הכלכליות, הזכויות המוסריות, קבצים גרפי, מידע טכני הנם רכושה הבלעדי של החברה. מובהר כי חל איסור חד משמעי לעשות שימוש מפר בזכויות אלה ובכלל זה חל איסור להעתיק, להפיץ, לעשות יצירה נגזרת, לעשות שימוש מסחרי או שאינו מסחרי בזכויות, לרבות שימוש בתכנים, תמונות, סרטונים, קבצי קול או כל תוכן אחר אשר עשוי להופיע באתר מבלי לקבל אישור מפורש בכתב מהמשרד.
 3. מובהר כי חל איסור מוחלט לעשות שימוש בסימני המסחר הרשומים ושאינם רשומים של המשרד. חל איסור מוחלט להפיץ חומרים פרסומיים הכוללים שירותים של המשרד מבלי לקבל את אישורו.


תוכן האתר, פרסום

 1. שימוש באתר מהווה הסכמה להכללת נתוניו האישיים של המשתמש במאגר המידע של האתר.
 2. רישום לאתר מהווה הסכמה של המשתמש לקבלת הודעות פרסומיות ואחרות מהאתר בדוא"ל ובכל אמצעי תקשורת אחר. יובהר כי המשתמש נותן את הסכמתו למשלוח דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב 1912- ומסכים שפרטיו ישמרו במאגר המידע של האתר.
  בקשות להסרה מרשימת התפוצה לדיוור ישיר של האתר (לרבות הפסקת משלוח דברי פרסומת כאמור) יש לשלוח לדוא"ל האתר. הסרה מרשימת התפוצה תבוצע תוך 7 ימי עסקים מקבלת הודעת הסרה בכתובת הדוא"ל של האתר.
 3. עם כניסתך יתכן שתשלח למכשירך ‘עוגייה’ ( Cookie ) המזהה את הדפדפן שלך בצורה ייחודית. עוגייה היא קובץ קטן אשר אינו פוגע במחשב או בחוויית הגלישה. האתר משתמש בעוגיות לצורך תפעול שוטף ובתוך כך על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, בכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
  על אף שרוב הדפדפנים מאפשרים קבלת עוגיות כברירת מחדל, כל משתמש יכול לשנות את הגדרות הדפדפן כך שידחה את כל העוגיות או שיתריע בזמן שליחת עוגייה. בנוסף כל עוגייה ניתנת להסרה בקלות גם בדיעבד. השימוש באתר מהווה אישור לקבלת עוגיות כאמור.
 4. יתכן שמוצגות באתר פרסומות למוצרים ושירותים שונים המוצעים ע"י גורמים חיצוניים לאתר. לאתר אין כל נגיעה למוצרים ושירותים אלו ומובן שאין באפשרות האתר לעמוד על טיבם ומהותם. מוצרים ושירותים אלו הם באחריות המפרסם בלבד.
 5. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים חיצוניים ( hyperlinks ), בין אם כפרסומת, בין אם לאו. האתר לא אחראי לקישורים אלו והם לא נבחנו על ידו (לרבות בעניין תוכנם או אבטחתם). באחריות הגולש לוודא את כתובת ה- URL של כל קישור לאתר חיצוני. שימוש באתרים חיצוניים (לרבות מסירת מידע להם) הוא באחריות המשתמש בלבד.


העדר אחריות משפטית/יעוץ משפטי במתן השירותים

 1. מובהר כי התכנים שמופיעים באתר אינם מהווים ייעוץ משפטי מחייב. הסוגיות שמועלות באתר האינטרנט אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני בכל נושא ונושא. בכל סוגיה, יש להוועץ עם עורך דין בפרטי המקרה הספציפי ולקבל ייעוץ משפטי פרטני לכל סוגיה. אין להסתמך על התכנים שמופיעים באתר כייעוץ משפטי מחייב. המידע נועד לתת מידע כללי ראשוני העשוי להיות שונה מהותית מהמידע שיתקבל בבחינת המקרה פרטנית. הניתוח המשפטי שניתן לגבי סוגיות מסוימות רלוונטי לסוגיות אלה בלבד ולמקרים ספציפיים בלבד.
 2. מובהר כי צוות האתר משתדל לעדכן את תכני האתר באופן תדיר לרבות עדכוני פסיקה וחקיקה. יחד עם זאת, אין להסתמך על כך שהתכנים המופיעים באתר מהווים תקדים מחייב שיש לפעול על פיו. סוגיות משפטיות והמסקנות הנובעות ממנה שמופיעות באתר יכול שתהיה נכונה לשעת פרסומה ויכול שגם בעת פרסומה קיימים תקדימים אחרים סותרים ואף מחייבים. ובכל מקרה סוגיות ותקדימים עשויים להשתנות בכל רגע נתון ואין וודאות כי התכנים באתר יעודכנו בזמן אמת או יעודכנו בכלל. לעיתים תכנים יושארו כפי שפורסמו במקור על אף שכבר אינם רלוונטיים וזאת בין היתר על מנת להעניק זווית ראיה להתפתחות הפסיקה ולא דווקא לפסיקה העדכנית.


פרטיות

 1. הנתונים שימסרו על ידי משתמש באתר ומידע ממוקד בדבר דפוסי השימוש באתר על ידי כל משתמש יישמרו במאגר המידע של האתר לצורך אספקת שירותי האתר. מידע זה לא יימסר לצד שלישי שלא ברשות המשתמש.
 2. בנוסף לכך האתר שומר על זכותו לאסוף, להעביר ולעשות שימוש במידע סטטיסטי שיימסר ע"י המשתמשים באתר או ייאסף במהלך הגלישה שלהם באתר כל עוד אין במידע בכדי לזהות מי מהמשתמשים באופן אישי. בין היתר מדובר במידע בדבר דפוסי שימוש במערכת, שימוש בקישורים, סוג הדפדפן, כתובת ה- IP מועדי שימוש וכו`.


הפרת התקנון

 1. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את האתר, עובדיו, בעליו וכל גורם מטעמם או צד ג` בגין נזק, הוצאה, הפסד או אבדן רווח שיגרמו להם עקב הפרת תקנון זה על ידו או על ידי מי מטעמו. כל זאת בנוסף לכל סעד על פי דין. המשתמש מסכים כי התחייבות זו לשיפוי ולפיצוי תחול בין אם האתר או מי מטעמו הם צד לתובענה ובין אם לאו.
 2. המשתמש ישלם את סכומי הפיצוי או השיפוי אשר נובעים מהפרת תקנון זה, כאמור לעיל, מיד עם דרישתו הראשונה של האתר או מי מהגורמים לעיל. דרישת תשלום זו תהווה ראיה מכרעת בדבר הצורך בשיפוי ופיצוי באותו עניין.


ברירת הדין ושונות

 1. הדינים אשר יחולו על תקנון זה הם דיני מדינת ישראל בלבד.
  סמכות השיפוט הבלעדית בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת הנוגעים לתקנון זה או לשימוש באתר בכלל נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
 2. במקרה בו מי מסעיפי תקנון זה יימצא כבטל או בלתי חוקי, לא יהיה בכך להשפיע על שאר חלקי תקנון זה.
 3. המשתמשים מוזמנים לעמוד בקשר עם צוות האתר בדבר התנאים בתקנון זה. עם זאת, אין בפנייה לאתר בעניין התקנון בכדי להשפיע על תוקפו ועל הסכמת המשתמש לתנאיו ולתוכנו. ניתן ליצור עמנו קשר בדוא"ל office@aschindler.com וצוות האתר יענה לפנייתך בתוך זמן סביר.
 4. כתובת החברה: שמואל הנגיד 1, ירושלים


ט.ל.ח.

תודה רבה על פנייתכם!

במידה וקורות החיים יהיו רלוונטיים ניצור עמך קשר. 

תודה רבה